[koguma menu]¨[coyote top]¨[log]

coyote note log 1999-2003